Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL
powstało w 2010 roku z inicjatywy osób, które postanowiły połączyć swoje siły i pracować wspólnie na rzecz pomocy rodzinom i ich dzieciom.

Celem działania Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży, dorosłych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Nasze cele realizujemy poprzez działania środowiskowe o charakterze pomocy opiekuńczej i terapeutycznej na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu zagrożonych pojawieniem się problemów rodzinnych, konfliktów, brakiem wzajemnego zrozumienia, a także wykluczeniem społecznym. Organizujemy dla rodzin pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a dla dzieci organizujemy zajęcia o charakterze profilaktycznym, wyrównujące ich szanse edukacyjne.
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji dla mieszkańców miasta Płocka, które mają na celu znalezienie optymalnych możliwości  rozwiązania problemów dla każdej zainteresowanej osoby.

Świadczymy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną, a także pomoc logopedyczną dla dzieci oraz porady i konsultacje profilaktyka uzależnień dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Terapia pedagogiczna i konsultacje z psychologiem dzieci i młodzieży.  Pomagamy w problemach wychowawczych i rodzinnych, w sprawach związanych z przemocą, współuzależnieniem, uzależnieniami.
Porad i konsultacji udzielają:
PRAWNIK - wtorki 15.30 - 17.30
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY - środy 19.00 - 21.00
PROFILAKTYK UZALEŻNIEŃ - środy 17.00 - 19.00
PSYCHOLOG - czwartki 16.00 - 18.00
TERAPEUTA PEDAGOGICZNY - piątki 13.00 - 16.00
 
KLUB DLA DZIECI
Od stycznia 2019 roku działa KLUB „TYGIEL” - SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI. Zadanie to zostało powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Tygiel” przez Gminę - Miasto Płock. Klub mieści się w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 64.

Pomagamy dzieciom w wieku od 6 - 11 lat, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym marginalizacją, a także ich rodzinom.  Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 18.00.

W czasie zajęć dzieci uczą się samoobsługi, samodzielności , odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie. Trenujemy umiejętności interpersonalne, porozumiewanie się z innymi, rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami. Przy tym fajnie się bawimy, rozwijając talenty dzieci.

Placówka oferuje dzieciom terapię pedagogiczną i psychologiczną oraz zajęcia socjoterapeutyczne i korekcyjno - kompensacyjne. U nas dzieci samodzielnie przygotują sobie przekąski i odrobią lekcje pod czujnym okiem opiekunów. W czasie zajęć klubowiczów czekają różne atrakcje, wyjścia na basen, do kina, kręgle itp.

W naszym Klubie współpracujemy z rodzicami, uczestniczą oni w życiu Klubu, spędzają z nami czas, pomagają Nam i uzyskują wsparcie w trudach wychowania swoich dzieci.
Oferujemy:
Zajęcia ogólnorozwojowe
Zajęcia plastyczne
Zajęcia ruchowe
Pomoc w nauce
Zajęcia integracyjne i relaksacyjne
Gry i zabawy
Zapewniamy pomoc logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną
 
GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI
Celem programu była profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz interwencja kryzysowa w rodzinach, w których występują problemy z dziećmi.

Zorganizowaliśmy 14 osobową grupę wsparcia dla rodziców dzieci wykazujących problemy emocjonalne. Spotkania grupy miały na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności wychowawczych i świadomości rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i rówieśniczym.

Stworzyliśmy bezpieczne miejsce, gdzie rodzice mogli podzielić się z innymi swoimi problemami i pomysłami na ich rozwiązanie. Grupa była prowadzona przez doświadczonych terapeutów, psychologa i pedagoga. Taka forma wspierania rodziców skutecznie wpływa na przeciwdziałanie lub eliminowanie coraz częściej wstępujących problemów emocjonalnych u dzieci takich jak agresja, nerwice, depresja.

Wielu rodziców nie wiedziało jak postępować w sytuacji zaistnienia problemu w rodzinie, a nawarstwianie trudnych spraw skutkuje silnym buntem, autoagresją, samookaleczeniami czy w sytuacjach ekstremalnych próbami samobójczymi wśród nastolatków. Aby temu przeciwdziałać daliśmy rodzicom narzędzia do skutecznego działania i reagowania w porę.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Fundacji ORLEN.
 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL

ul.Armii Krajowej 64, 09-400 Płock
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

telefon: 662 883 667