Projekt
Bardziej świadomi - bardziej samodzielni
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zwiększenie samodzielności członków rodzin z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania trwać będą od stycznia 2021 r. do października 2022 r.
Podczas trwania projektu proponujemy różne formy wsparcia dla poszczególnych osób.
Konsultacje indywidulane z psychologami i pedagogami
(prowadzący: Anna Milińska , Ewa Wieszczyńska , Agnieszka Maśnicka, Marianna Zgierska)
Uczestnicy będą mogli skorzystać zarówno z poradnictwa i konsultacji wychowawczych, ale także mediacji, czy interwencji kryzysowej. Ilość spotkań oraz ich charakter będą indywidualnie dobrane do każdego uczestnika i zależne od zgłaszanego problemu.
Na wizytę można umówić się telefonicznie.

Spotkania odbywać się będą od stycznia 2021 do zakończenia projektu.
Konsultacje z prawnikiem
(Piotr Krośnicki)
Osoby zgłaszające będą mogły dowiedzieć się o możliwościach prawnych rozwiązania swoich problemów mieszkaniowych, socjalnych oraz rodzinnych.
Na wizytę można umówić się telefonicznie.

Spotkania odbywać się będą od stycznia 2021 do zakończenia projektu.
Szkolenie z zakresu praw obywatelskich
(Piotr Krośnicki)
Odbiorcy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat podstaw konstytucji oraz swoich praw, jako obywatela.

Szkolenie odbędzie się w 2022 r. Wziąć w nim udział będą mogły osoby wcześniej korzystające z konsultacji indywidualnych oraz inne zainteresowane tą tematyką.
Grupę  wsparcia dla młodzieży
(Anna Milińska, Marianna Zgierska)
Spotkania przeznaczone są dla młodzieży borykającej się z wieloma problemami zarówno emocjonalnymi, jak i rodzinnymi. Nastolatki często czują się niezrozumiani przez otoczenie i nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych.
Udział w grupie wsparcia stworzy im możliwość podzielenia się swoimi rozterkami z rówieśnikami i wzmocnieni poczucie solidarności grupowej. To z kolei może pomóc im w zrozumieniu mnóstwa problemów związanych z adolescencją, akceptacją własnych słabości oraz w podniesieniu samooceny i nauki radzenia sobie z trudną sytuacja domową.

Spotkania odbywać się będą w kilkunastoosobowej grupie raz w miesiącu w weekend od stycznia do października 2022r.
Grupę wsparcia dla rodziców
(Ewa Wieszczyńska, Agnieszka Maśnicka)
Spotkania przeznaczone są dla rodziców, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi i chcieliby uzyskać wsparcie i pomoc w ich rozwiązaniu. Udział w grupie da im szansę
na wymianę doświadczeń. Pozwoli też stworzyć relacje koleżeńskie między uczestnikami, by w przyszłości  byli dla siebie oparciem w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania odbywać się będą w kilkunastoosobowej grupie raz w miesiącu w weekend od stycznia do października 2022r.
Konferencję „Bardziej świadomi - bardziej samodzielni”
Będzie ona poświęcona pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, skierowana przede wszystkim do pracowników instytucji pomocowych tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, szkoły, a także urzędników oraz organizacji pozarządowych.
Celem konferencji będzie promowanie działań podjętych w projekcie, ale także poszerzenie świadomości pracowników instytucji dotyczącej sposobów pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne. Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się także jak aktywizować swoich klientów oraz jak zwiększać ich niezależność i samodzielność.

Termin październik 2022 r.
Na zakończenie projektu planujemy zorganizować Piknik dla uczestników.
Za nami już 3 miesiące projektu.
Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się, aż takiego zainteresowania. Zakładaliśmy objęcie pomocą na przestrzeni całego projektu 50 osób.
Już w pierwszym kwartale zgłosiło się do nas prawie 50 osób w różnym przedziale wiekowym i z szerokim wachlarzem problemów. To, co ich łączy to chęć zmiany swojej sytuacji i motywacja do pracy nad sobą.
Do tej pory udało się nam przeprowadzić ponad 100 godzin konsultacji psychologicznych i pedagogicznych. Były to spotkania indywidulane w postaci porad, mediacji, konsultacji wychowawczych, interwencji kryzysowych oraz terapii. Mimo pandemii spotykamy się osobiście, ale jest także możliwość terapii on-line. W tym trudnym okresie ludzie mają zwiększona potrzebę kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem.
Nasz prawnik przez pierwsze 3 miesiące udzielił 10 konsultacji dla 7 osób.

Czas bardzo szybko mija. Jesteśmy razem już pół roku.
Dotychczas z naszej oferty skorzystało ponad 80 osób. W ramach wsparcia psychologicznego i pedagogicznego udzieliliśmy 220 konsultacji.
Do prawnika zgłosiło się 14 osób, którym poświęcił 22 godziny.
Najczęstszymi zgłaszanymi  dotychczas problemami było niskie poczucie sprawczości, brak zrozumienia i akceptacji społecznej, a także szeroko rozumiane skutki pandemii (izolacja, nauka i praca zdalna, czy utrata pracy).
Duża grupa osób korzystających z naszej pomocy boryka się z depresją, a swoje problemy rozwiązuje w nieefektywny sposób popadając w uzależnienia. Ich sytuację pogarsza niska świadomość swoich praw oraz poczucie bezradności. Nasze działania ukierunkowane były przede wszystkim na przywracanie sprawczości, poczucia wartości, poszukiwanie konstruktywnych metod radzenia sobie oraz zwiększanie wiedzy dotyczącej prawa.   

Podsumowanie projektu.
W projekcie wzięło udział ponad 200 osób, które skorzystały z 764 godzin wsparcia specjalistycznego psychologa i pedagoga i 94 godzin porad prawnika oraz 6 godzin szkolenia z zakresu prawa. Większość stanowiły kobiety, jednak prawie 1/3 uczestników to mężczyźni, a 2% beneficjentów określiło swoją płeć, jako inna. Porównując z naszymi poprzednimi projektami, zauważyć możemy zwiększającą się liczbę mężczyzn korzystających ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej.


Problemy zgłaszane
Największą grupę beneficjentów stanowiły osoby borykające się ze swoimi emocjonalnymi ograniczeniami, których przyczyny często tkwią we wczesnych latach dzieciństwa. Doświadczały one stanów depresyjnych, lękowych, zahamowań, nieumiejętności wyrażania i nazywania doświadczanych emocji.
Najczęściej zgłaszanymi problemami w rodzinach były brak komunikacji między partnerami, konflikty międzypokoleniowe, choroba członka rodziny, odrzucenie, skupienie na sobie i brak zrozumienia dla drugiej strony.
Do problemów wychowawczych należały przede wszystkim: bezradność rodziców, brak  autorytetu w relacji z dziećmi, nieumiejętność zrozumienia dzieci i ich potrzeb.
Z naszej pomocy korzystały także osoby doświadczające odrzucenia i braku akceptacji ze strony najbliższych oraz otoczenia. Często spotykały się z ostracyzmem związanym ze swoją odmiennością światopoglądową, wyglądem, czy orientacją seksualną.


Wiek uczestników
Dzieci i młodzież 18 % 82% dorośli
Konsultacje indywidualne
W trakcie Projektu okazało się, że na terenie naszego miasta oraz powiatu występuje duża większa potrzeba wsparcia psychologicznego, poradnictwa rodzinnego oraz terapii, niż zakładaliśmy na wstępie. Zgłaszało się do nas wiele rodzin, które przeżywają kryzysy małżeńskie oraz borykają się z problemami wychowawczymi z dziećmi, zwłaszcza z nastolatkami. Duża część z tych osób zmaga się także z różnymi problemami emocjonalnymi tj. depresją, nerwicą, zaburzeniami lękowymi. Ich stan psychiczny często nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w rolach społecznych. Nie radzą sobie oni w kontaktach z innymi, w pracy, nie potrafią zbudować relacji, a tym samym założyć szczęśliwych rodzin. Mają problem  z określeniem swoich uczuć, komunikowaniem się wprost oraz adekwatnymi reakcjami na występujące trudności. Coraz więcej zgłaszało się do nas także ludzi młodych, którzy nie potrafią znaleźć sensu życia oraz podjąć dorosłych ról społecznych. Przyczyny szeregu tych zaburzeń często tkwią w dzieciństwie i braku wglądu we własne motywy działania, ale także nierozumienia motywów innych osób.
Grupy wsparcia
Spotkania grup wsparcia (młodzieży i rodziców) rozpoczęliśmy w styczniu 2022 roku, odbywały się one co dwa tygodnie w soboty i trwały po kilka godzin. Uczestnikami były osoby, które wcześniej korzystały z konsultacji i terapii indywidualnej. Dzięki temu lepiej rozumiały siebie i innych, a tym samym były przygotowane do pracy na forum grupy.
Grupy wsparcia dla młodzieży
Uczestnikami grupy wsparcia byli młodzi u progu dorosłości, którzy borykają się z wieloma problemami zarówno emocjonalnymi, jak i rodzinnymi. Czują się odrzuceni przez rówieśników oraz niezrozumiani przez otoczenie. Często unikają porażek oraz oceny innych, w związku z czym wycofują się z wielu aktywności i nie podejmują nowych wyzwań. Wolą uciekać w świat wirtualny niż zmierzyć się z codziennymi trudnościami. Potrzebują przede wszystkim zrozumienia, akceptacji, przynależności, ale także lepszego zrozumienia siebie i innych.
Zauważalnym efektem w pracy z młodzieżą było zmniejszenie lęków społecznych, otworzenie się na innych ludzi i poczucie przynależności do grupy, która akceptuje i nie ocenia. Odkryli także, że informacje zwrotne na swój temat nie muszą być zagrażające, ale mogą być konstruktywne i przyczyniać się do ich rozwoju.
Grupa wsparcia rodzice
Uczestnikami grupy wsparcia byli rodzice dzieci na różnych etapach rozwoju. Zgłaszając się na spotkania poszukiwani wsparcia oraz zrozumienia, których brakowało im na co dzień w najbliższym otoczeniu. Zależało im na jak najlepszym wyrobieniu się z roli społecznej rodzica. Często czuli się bezradni wobec swoich dzieci i niepewni wobec swoich pomysłów rozwiązania problemu. Bojąc się opinii otoczenia często ulegali dzieciom, lub nie podejmowali żadnych działań. Część z uczestników miała także trudności w relacji ze swoim partnerem, a co za tym idzie brak wspólnego planu wychowawczego.
Podczas spotkań udało się im zaspokoić potrzebę kontaktów społecznych, podzielenia się trudnościami oraz swoimi emocjami, wsparcia oraz przynależności i bycia zrozumianym.  Uczestnicy byli bardzo aktywni, otwarci i potrafili uczyć się od siebie nawzajem. W grupie nawiązali nowe znajomości, które przerodziły się w przyjaźń i wzajemną pomoc.
Członkowie obu grup, widząc swój rozwój osobisty oraz korzyści płynące z tego typu spotkań, prosili o możliwość kontynuacji zajęć.
Szkolenie z prawnikiem
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie zmieniliśmy założenia odnośnie tematyki szkolenia z prawnikiem. Początkowo miało ono obejmować uczestników projektu, czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z Płocka i powiatu płockiego oraz dotyczyć praw obywatelskich. Oceniliśmy jednak, że na chwilę obecną więcej pomocy prawnej potrzebowali obywatele Ukrainy, uciekający przed wojną, zamieszkujący w Płocku. Zagadnienia dotyczyły: omówienia statusu uchodźcy, nadanie numeru PESEL w Polce, legalnego zatrudnienia, świadczeń socjalnych dla uchodźców, pomocy medycznej, obowiązku edukacyjnego oraz wyjazdu do innego kraju. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania pomocy w konkretnej sprawie.
Konferencja dla pracowników instytucji pomocowych
Dla podsumowania naszych działań zorganizowaliśmy konferencję dla 60 pracowników z 29 instytucji reprezentujących: ośrodki pomocy społecznej, interwencję kryzysową, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sądy, prokuraturę, pieczę zastępczą, urząd miasta z terenu naszego miasta i powiatu. 

Długo zastanawialiśmy się, który temat powinien być poruszony na konferencji, ponieważ przyczyn wykluczenia społecznego jest bardzo dużo. Obserwując obecną sytuację, doszliśmy do wniosku  że aktualnie największą grupą narażoną na wykluczenie są młodzi ludzie wchodzący w dorosłość.
Prelegentami podczas konferencji byli: Anna Milińska i Ewa Wieszczyńska ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "TYGIEL", Arnika Bytner-Siwek z Gabinetu Terapeutycznego "Zrozum" w Płocku, Marek Grondas z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii uzależnień "MONAR"w Łodzi, Anna Orzechowska z Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego w Warszawie oraz Marek Liciński z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.
Podczas spotkania przyglądaliśmy się potrzebom młodych ludzi, przyczynom problemów wywołujących kryzysy dorastania oraz szukaniem skutecznych możliwości ich rozwiązań.
Piknik rodzinny
W celu promocji projektu zorganizowaliśmy piknik rodzinny, który obejmował szersze grono, niż tylko jego uczestników. Zależało nam na dotarciu do większej ilości odbiorców i przedstawieniu im założeń, przebiegu oraz efektów naszego przedsięwzięcia.
Po zakończeniu projektu i poddaniu go analizie zauważyliśmy, że bardzo ważne jest dostosowanie form pomocy do każdego uczestnika indywidulanie. Niektórzy potrzebowali regularnych, systematycznych spotkań z terapeutą, a innym wystarczyło kilka doraźnych wizyt, w celu zrozumienia przyczyn bieżących problemów. Jeszcze inni oprócz konsultacji indywidualnych potrzebowali wsparcia społecznego, przez udział w grupie osób z podobnymi problemami.  Niespełna 50 uczestników skorzystało z porad prawnika.